Pravidla lidského kruhu a jeho základní filozofie

 

Náš kruh účastníků a průvodců je uzavřená komunita lidí, kteří k sobě chovají úctu a respekt, sdílí spolu své intimní záležitosti a taková sdílení chrání mlčenlivostí. Kultivujeme a šíříme hodnoty jako je úcta, respekt, spolupráce, inspirace, láska k lidem a přírodě.

Kategoricky odmítáme postoje, které vedou k diskriminaci lidí kvůli jejich odlišnostem, jako je původ, rasa, náboženství, pohlaví, sexuální nebo politická orientace.

Nejsme sekta, která by se chtěla jakkoliv distancovat od lidí, kteří v této komunitě nejsou. Striktní mlčení o osobních věcech ostatních v naše kruhu pouze chrání soukromí a umožňuje rozvoj důvěry mezi námi.

1. Co je lidský kruh

Náš kruh účastníků a průvodců je uzavřená komunita lidí, kteří k sobě chovají úctu a respekt, sdílí spolu své intimní záležitosti a taková sdílení chrání mlčenlivostí. Kultivujeme a šíříme hodnoty jako je úcta, respekt, spolupráce, inspirace, láska k lidem a přírodě.

Kategoricky odmítáme postoje, které vedou k diskriminaci lidí kvůli jejich odlišnostem, jako je původ, rasa, náboženství, pohlaví, sexuální nebo politická orientace.

Nejsme sekta, která by se chtěla jakkoliv distancovat od lidí, kteří v této komunitě nejsou. Striktní mlčení o osobních věcech ostatních v naše kruhu pouze chrání soukromí a umožňuje rozvoj důvěry mezi námi.

Lidský kruh je neformální skupina lidí, kteří:
– se rozhodli pracovat na svém vlastním rozvoji
– chtějí spolupracovat s dalšími účastníky vision questu, kteří jsou stejně otevření spolupráci a inspiraci
– chovají ke členům kruhu primární úctu a respekt
– považují pravidla uvedená níže za neodmyslitelnou součástí této komunity

Lidský kruh je prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém členové sdílí své zkušenosti a pohledy na různá témata, své osobní radosti i starosti, traumata, cíle, touhy, sny, vize. Cílem je vzájemná inspirace, podpora a praxe pravdivosti, otevřenosti, sundávání ochranných a obranných masek, sebepoznání a nacházení vnitřní síly pro zvyšování kvality života každého ze členů, jejich rodin a komunit.

Lidský kruh jako takový je apolitický a nenáboženský. Respektuje individuální názory členů na politiku, náboženství, tradice atd. Růzorodost názorů je vítána jako možnost obohacení se o jiné úhly pohledu, jichž je každý člen nositelem.

2. Členem může být jakákoliv dospělá a svéprávná osoba

Členové lidského kruhu jsou dospělé a svéprávné osoby, které si jsou vědomy své zodpovědnosti za své potřeby, zdraví a bezpečnost. V případě, že se vision questu zúčastní nezletilá osoba, je podmínkou, aby její právní zástupce byl na vision questu také přítomen.

3. Zásadní pravidla

Dodržování těchto pravidel je podmínkou pro bytí součástí naší komunity a účasti na vision questu.

3.1 Pravidlo diskrétnosti. Vše, co je uvnitř kruhu vyslyšeno, zůstává uvnitř kruhu. Nikdo nesmí sdílet příběhy ostatních s lidmi mimo tento kruh, ani anonymně.

3.2 Nedáváme si zpětnou vazbu. Výjimkou je zpětná vazba v závěrečné části vision questu, která je důležitou, plánovanou součásí vision questu. Má své pravidla a průvodci je předem srozumitelně vysvětlí.

Hrubé porušení těchto zásadních pravidel povede k vyloučení člena ze skupiny a vision questu.

sepsal Petr Hadač
průvodce vision questem a přechodovými rituály
dne 13.5.2021 v Brně